Maak afspraak Menu Sluit

Reset by Yvette hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Reset by Yvette dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Yvette van den Berg (“Reset by Yvette”). Voor vragen over uw privacy is Reset by Yvette als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Park Forum 1057, Eindhoven

Website: www.resetbyyvette.nl

Telefoonnummer: 06-54635315

E-mailadres: info@resetbyyvette.nl

Uw persoonsgegevens waarover Reset by Yvette beschikt zijn afkomstig van uzelf.
 

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij voor interne doeleinden.. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dit een negatieve invloed hebben op de diensten die Reset by Yvette levert.

Uw persoonsgegevens, zoals leeftijd, geslacht, lengte en overige persoonlijke gegevens, die van invloed (kunnen) zijn op de PowerSlim-producten en consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen, worden gebruikt om onze diensten te analyseren en te verbeteren.

Reset by Yvette verwerkt uw persoonsgegevens dus voor interne doeleinden. Het is noodzakelijk dat Reset by Yvette deze persoonsgegevens van u verwerkt om verwerkingsgrondslagen gerechtvaardigd belang, en om gerechtvaardigde belangen van Reset by Yvette te behartigen, namelijk het belang van Reset by Yvette om kwalitatieve begeleiding te geven.

Reset by Yvette verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht  Reset by Yvette dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Reset by Yvette bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de interne doeleinden te dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.

Als Reset by Yvette uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

Reset by Yvette verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PowerSlim-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PowerSlim”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PowerSlim om de werking van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PowerSlim. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PowerSlim doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PowerSlim-producten en –diensten.

Reset by Yvette besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die Reset by Yvette verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Reset by Yvette werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Reset by Yvette. Verder monitort Reset by Yvette continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Reset by Yvette met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

-          op inzage in uw gegevens;

-          op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

-          op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

-          om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Reset by Yvette;

-          om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;

-          op beperking van de verwerking;

-          op dataportabiliteit

-          om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hieronder. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Reset by Yvette via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Reset by Yvette uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Reset by Yvette probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen?qa=rechten%20van%20betrokkenen&scrollto=1